Allmänna villkor för översättare

  1. Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för uppdrag avseende översättning av dokument som Översättaren  (”Översättare”) åtar sig att utföra för A.D.- man International AB  (”Adman ”) räkning.

1.2 Dessa allmänna villkor utgör överenskommelse i  uppdragsavtalet mellan Översättare  och Adman (tillsammans ”Parterna”). Om annan skriftlig överenskommelse finns mellan Parterna och den överenskommelsen är oförenlig med dessa allmänna villkor, har den skriftliga överenskommelsen företräde.

  1. Uppdraget

2.1 Uppdraget avser översättning eller korrekturläsning av dokument (”Uppdraget”).

2.2 Adman åtar sig gentemot en kund (”Kunden”) att tillhandahålla en översättning av ett dokument enligt villkoren i et ramavtal. Översättaren åtar sig gentemot Adman  att översätta ett dokument enligt inkommen  förfrågan om ämneskunskap, kvalitet och leveranstidsbegäran.  Det finns inget uppdragsförhållande mellan Översättaren och Kunden.

2.3 Adman  kontaktar Översättaren  med en förfrågan med handlingar som ska översättas om dessa inte omfattas av GDPR  om denne vill och har kunskap att  åta sig Uppdraget. Kontakt mellan Adman och Översättaren  sker enbart via e-mail. Översättaren  har 24 timmar på sig att bestämma om denne vill åta sig Uppdraget, räknat från när Adman skickar mailet.

2.4 I förfrågan till Översättaren  om att anta Uppdraget anges omfattningen av uppdraget, den tidsram som gäller för dess färdigställande och den ersättning som kommer att utgå till Översättaren .

2.5 Den ersättning som betalas ut till Översättaren  efter att denne fullgjort Uppdraget beräknas enligt individuella överenskommelsen,

  1. Översättarens åtaganden

3.1 Översättaren  ska utföra Uppdraget med den skicklighet och omsorg som Uppdraget kräver och inom de tidsramar ( leveransbegäran) som anges av Adman vid förfrågan till Översättaren .

3.2 Översättaren  måste inte arbeta ett visst antal timmar varje månad. Ersättning utgår endast för det aktuella  Uppdraget; om Översättaren  inte jobbar alls en viss månad utgår ingen ersättning.

3.3 Översättaren  är förpliktad att kostnadsfritt rätta hens bristfälliga arbete. Om Översättaren  levererar  bristfälligt arbete till Adman och eller  väljer att inte besvara eventuella reklamation kan det emellertid påverka överenskommen ersättning för uppdraget och / eller möjligheten för Översättaren  att få förfrågan om att anta nya översättningsuppdrag.

  1. Admans åtaganden

4.1 När Översättaren  åtagit sig Uppdraget skickar Adman det dokument som ska översättas till Översättaren .

4.2 Adman tillhandahåller ingen utrustning, såsom dator och andra språkbehandlingsprogram, som Översättaren  kan behöva för att fullgöra Uppdraget. Adman tillhandahåller inte heller kontorsplats eller liknande för Översättaren .

4.3 Översättaren  tillhandahåller eventuella  ordlistor, länkar och skrivtips. Om Admans kund önskar att använda viss terminologi skickas önskemål om terminologi, ordlistor  och länkar till Översättaren tillsammans med förfrågan och därefter med beställningen.

4.4 Om Översättaren  överlämnar ett färdigställt arbete till Adman senast den 25:e dagen i en månad, betalas ersättning till Översättaren  utan senast den sista dagen nästkommande  månad som arbetet levererades.

4.5 Om Översättaren  inte levererar  det färdigställda Uppdraget inom de tidsramar som angetts i förfrågan till Översättaren  och accepteras av Översättaren  vid  Uppdragets åtagande utgår ingen ersättning till Översättaren .

4.6 Adman förbehåller sig rätten att göra avdrag på den ersättning för Översättaren  som utgår till Adman vid bristfälligt och reklamerat  arbete. Vid en mindre bristfällighet görs avdrag med 25 %. Om bristfälligheten är mera omfattande görs avdrag med 50 %. Vid väsentlig bristfällighet  eller  uteblivet åtgärd  från Översättaren utgår ingen ersättning.

  1. Sekretess

5.1 Översättningsuppdrag omfattas av sekretess. Översättaren  förbinder sig att upprätthålla denna sekretess. Det innebär att Översättaren  inte får yppa för tredje man det Översättaren  får kännedom om inom ramen för Uppdraget. Översättaren  får inte heller ta hjälp av någon tredje man vid fullgörandet av Uppdraget, såvida inte tredje man är Adman eller en annan Översättaren  till Adman.

5.2 Om Översättaren  bryter mot sekretessen kan denne bli skyldig att betala ersättning till Adman. Ersättningen uppgår till maximalt 3000 kronor.

  1. Tillämplig lag och jurisdiktion

6.1 Förhållandet mellan Översättaren  och Adman omfattas av svensk lagstiftning. Alla lagliga åtgärder som vidtas och som omfattas av dessa allmänna villkor ska väckas vid tingsrätt.