Namn

  Personnummer

  Adress (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  Mailadress (obligatorisk)

  Bankkonto (obligatorisk)

  (OBS! Måste meddelas i samband med första uppdraget)

  Språk

  Ämnesområden

  (Du kan välja mer än en)

  Tidigare erfarenhet/anställning

  Arbete som översättare

  Företag 1

  Företag 2

  Företag 3

  Referenser

  Maximal uppladdningsfilstorlek: 1 MB

  Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare


  1 § Denna lag äger tillämpning på tolk och översättare som anlitas av myndighet eller annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande staten eller kommun svarar samt på tolk och översättare som genomgått av regeringen eller av förvaltningsmyndighet som regering bestämmer föreskriven prövning. Med kommuner likställs landstingskommuner, kommunalförbund, församlingar, kyrkliga samfälligheter och allmänna försäkringskassor.
  Lag 1986:49.
  1 § Den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk eller översättare enligt 1 § får inte obehörigen röja vad han under
  uppdraget har erfarit om enskilds personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet, affärsförhållande eller förhållande av betydelse för landets försvar. Vad som har sagts nu gäller även den som är eller har varit anställd som tolk eller översättare.
  I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100)
  Lag 1980:229.
  --------------------------------------------------------------
  Undertecknad registrerad tolk/översättare hos Adman International förbinder sig att iaktta den i lag ochförordning stadgade tystnadsplikten avseende förhållanden som i samband med tolkuppdraget kommer till den undertecknades kännedom. Samtidigt förbinder sig undertecknad att i samband med tolkuppdrag för Adman Internationals räkningeller gentemot kunder som introducerats genom Adman International ej marknadsföra eget eller annatbolags tjänster.

  Underskrift

  Verifieringskod


  Om du inte kan skicka blanketten online kan du skriva ut den och skicka den via post.

  Intresseanmälan Adman international AB

  Du måste ha PDF läsare på din enhet för att öppna filen. Du kan använda Adobe Acrobat Reader